۹۸/۰۲/۰۹

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

فروش مستقیم ارز صادراتی به واردکنندگان در سامانه جامع تجارت برقرار شد. این اقدام در راستای تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات است و اتاق جدیدی برای ملاقات ارزی صادرکننده و واردکننده محسوب می‌شود. بر این اساس، صادرکنندگان می‌توانند ارزهای حاصل از صادرات خود را در قالب آگهی در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و در مقابل واردکنندگانی که متقاضی ارز‌های صادراتی هستند از این امکان برخوردارند که با طرف عرضه وارد مذاکره و معامله شوند. البته مطابق دستورالعمل بانک‌مرکزی، ثبت آگهی از سوی صادرکننده به تنهایی تضمین‌کننده رفع تعهد ارزی نیست، بلکه این امر صرفا مشروط به تکمیل فرآیند و ثبت اطلاعات پروانه صادراتی در بانک عامل است. اما در این چارچوب فرآیند گام به گام واگذاری پروانه‌ صادراتی (‌واردات در مقابل صادرات غیر) در چهارده مرحله تعیین شده است. چهارده گامی که سه ضلع «واردکننده»،«صادرکننده» و «بانک‌های عامل» اجرای آنها را بر عهده دارند.